Samtykkeerklæring for elev over 18 år

Kirkeparken ønsker å ha et utvidet samarbeid med foresatte, også etter at eleven er fylt 18 år.

I henhold til Opplæringsloven kan ikke skolen gi opplysninger om forhold knyttet til en elev uten at eleven har gitt sitt samtykke.

Hensikten med et slikt utvidet samarbeid med hjem -skole, er at vi ønsker at alle elevene skal fullføre videregående skole og få best mulig måloppnåelse.

Ønsker du som elev å gi et slikt samtykke?

Da kan du laste ned samtykkeerklæringen som ligger vedlagt og levere den til skolens resepsjon.

Husk å lese igjennom hele samtykkeerklæringen før du underskriver.