Føring av tilstedeværelse og fravær

Elever er selv ansvarlige for å melde inn sitt fravær.

Hvis man uteblir fra skolen i enkelttimer eller hele dager skal skolen varsles så raskt som mulig ved at kontaktlærer og berørte faglærere får beskjed. Dette gjøres ved å sende e-post til disse lærerne og ved å melde inn riktig fravær i OPPAD.

Hvis fraværet skyldes en godkjent årsak må dokumentasjon fremvises for kontaktlærer så raskt som mulig og innen en frist på to uker etter at fraværet fant sted. Hvis fravær skyldes kronisk sykdom ber vi om at kopi av dokumentasjon leveres kontaktlærer. Ved fravær på grunn av kronisk sykdom må eleven selv sette sitt fravær i sammenheng med denne dokumentasjonen når fraværet meldes inn.

Lærer fører tilstedeværelse i OPPAD for elever som møter til undervisning. Det føres også fravær i oppad dersom elever ikke møter. Eleven skal ukentlig sjekke hva som er ført i Oppad, og skal gi tilbakemelding til faglærer/kontaktlærer dersom noe er feilført. Elevens fravær på hvert årstrinn vil fremgå på vitnemålet ved avsluttet skolegang.