Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Ordensreglement

De videregående skolene i Østfold har nå et felles ordensreglement.

Ordenreglementet på norsk og ulike språk.

 

Ordensreglement

Vedtatt av fylkesdirektør, opplæringsavdelingen 15.05.11 med hjemmel i opplæringsloven § 3-7 etter delegasjon fra fylkestinget til fylkesrådmannen 07.12.05 og videredelegering fra fylkesrådmannen til fylkesdirektør,opplæringsavdelingen 01.03.03.

 

Endret etter forskrift 23.09.13 og 01.08.2016

Revidert etter endringer i tobakkskadeloven § 27. Tobakksforbud på skoler og i

skoletiden med ikrafttredelse 1. juli.2014.

1. Formål

Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har regler om orden og atferd, regler om og hvilke tiltak som kan brukes mot elever som bryter ordensreglementet, og regler om fremgangsmåten når slike saker skal behandles (jfr. opplæringsloven § 3 -7).

2. Gyldighet

Forskriften om ordensreglementet trer i kraft fra 01.08. 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskift om ordensreglement for de fylkeskommunale videregående skolene i Østfold vedtatt av fylkesdirektør, opplæringsavdelingen 02.03.06. Fra samme tidspunkt oppheves likeledes de lokale ordensreglement vedtatt av skolerådene ved de enkelte fylkeskommunale videregående skolene i Østfold.

3. Virkeområde

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) § 3-7 og forskrift til opplæringsloven § 3-5. Ordensreglementet gjelder for elever i Østfold fylkeskommunes videregående skoler. Så langt det passer, gjelder reglementet også for voksenopplæringens elever og andre som mottar opplæring i skolens regi.

 

Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde, i skoletiden, på skoleveien og ved aktiviteter/arrangementer i skolens regi. Reglementet gjelder også andre forhold som har klar sammenheng med skolegangen.

4. Begrensninger

Ordensreglementet skal gi regler om rettighetene og pliktene til elevene så langt de ikke er fastsatte i lov eller på en annen måte.

5. Rettigheter

Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og fylkeskommunens vedtak.

 

Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, og elevene skal blant annet engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen.

 

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd.

 

Eleven har rett til å delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, og til å få en innføring som gir eleven grunnlag til å kunne delta aktivt i dette arbeidet.

 

Elever som på grunn av sykdom får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag.

6. Fravær

1.   Eleven skal være tilstede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen.

2.   Fravær føres i dager og enkelttimer

3.   Fravær føres på vitnemål og kompetansebevis.

4.   Ved planlagt fravær skal eleven gi lærer melding om dette så tidlig som mulig.

5.   Forsentkomming registreres som en times fravær dersom eleven er mer enn 15 minutter for sent til timen uten gyldig dokumentert grunn.

 

Dersom fravær fra opplæringen skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevenes kontroll, som for eksempel stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken, kan det vurderes om det likevel ikke skal føres fravær.

 

Forøvrig vises det til opplæringsloven § 3-47 og Østfold fylkeskommunens felles fraværsreglement.

7. Regler om orden og atferd

Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle i skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig og rette seg etter de lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig.

 

Elevene skal følge anvisninger fra skolen og dens ansatte. Grunnlaget for vurdering i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-5.1

7.1 Nærmere regler om orden

 • a)   Eleven skal møte presist og delta aktivt i opplæringen
 • b)   Dersom eleven blir forhindret fra å møte til opplæringen skal eleven gi beskjed til kontaktlærer så snart som mulig. Varer fraværet mer enn tre dager, skal eleven gi ny melding til skolen om dette.
 • c)    Eleven skal skaffe seg informasjon om arbeid som foregår og lekser som er gitt under elevens fravær
 • d)    Eleven skal ha med bøker og nødvendig utstyr til undervisningen
 • e)    For bruk av IKT-ressurser skal eleven følge reglene i Østfold fylkeskommune
 • f)     Eleven skal skaffe seg undervisningsmateriell, inkl. klær, arbeidstøy og verneutstyr som skolen foreskriver innen 14 dager etter skolestart

7.2 Nærmere regler om adferd

Eleven skal

 • a)    Eleven skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for andre
 • b)    Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde rent og ryddig på skolens inne- uteområdet og på steder der opplæringen foregår
 • c)    Eleven skal gi beskjed til kontaktlærer og/eller faglærer dersom eleven må forlate undervisningen
 • d)    Eleven skal kunne vise legitimasjon på oppfordring fra skolens ansatte
 • e)    Eleven skal ta godt vare på alt som tilhører skolen både ute og inne, herunder også pc, bøker og annet utlånt utstyr.
 • f)     Eleven skal bidra til ro og orden i skolebygningene
 • g)    Elvene skal bidra til at adkomst ved inngangspartiene og i gangene, ikke hindres 

Elevene skal ikke

 • h)    Eleven skal ikke ha på mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk utstyr under opplæringen hvis annet ikke er avtalt med læreren
 • i)      Eleven skal ikke røyke og/eller bruke snus eller e-sigaretter på skolen og i skolens nærområde. Den enkelte skole definerer eget nærområde
 • j)      Eleven skal ikke utsette andre for grov språkbruk, vold, krenkende eller truende atferd og andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte
 • k)    Eleven skal ikke ha med pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale på skolen, og materialet skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk
 • l)      Eleven skal ikke være i besittelse av våpen og andre farlige gjenstander
 • m)   Eleven skal ikke selge, kjøpe, bruke eller være i besittelse av rus- og dopingmidler.
 • n)    Bruk av plagg som helt eller delvis dekker elevenes ansikt er ikke tillatt i undervisningssituasjoner. Forbudet omfatter ikke hodeplagg der ansiktet er fullt synlig. Ved uenighet avgjør rektor hva som er undervisningssituasjonen

8. fjernet fra reglementet 29.09.2013

9. Verneutstyr, verneregler

Elevene har plikt til å:

 • a)    skaffe seg og å bruke det verneutstyr som undervisningen krever i henhold til reglene for de enkelte fag
 • b)    gjøre seg kjent med skolens brannreglement og delta i brannøvelser
 • c)    delta i skolens HMS-arbeid

10. Undervisningsmateriell/utstyr

Skolens eiendom undervisningsmateriell/utstyr/pc-er skal behandles på en forsvarlig måte

11. Fusk eller forsøk på fusk

Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Som fusk regnes blant annet å innlevere og/eller presentere som eget arbeid tekster og lignende. l som er produsert av andre, herunder nedlasting fra nett og avskriving av andres arbeid. Det samme gjelder bruk av ulovlige hjelpemidler samt ikke-tillatt kommunikasjon med andre under prøver. Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen og ved prøver og/eller annet vurderingsarbeid, kan disse annulleres. Dette kan medføre nedsatt karakter i atferd, jfr. forskrift til opplæringsloven § 3 -5.

12. Brudd på ordensreglementet

Ved brudd på ordensreglementet kan skolen iverksette refsningstiltak overfor elevene. Refsningstiltak må være hjemlet i ordensreglementet og skal stå i rimelig forhold til

regelbruddet. Refsningstiltakene skal komme så nær regelbruddet i tid som mulig. Elevene må på forhånd være kjent med konsekvensene ved regelbrudd.

 

Brudd på ordensreglementet kan, foruten nedsatt karakter i orden og/eller atferd, kan føre til at skolen informerer foreldre/foresatte til elever under 18 år.

12.1 Følgende refsingstiltak kan brukes mot elever som bryter ordensreglementet:

 • a)    påtale eller anmerkning fra skolens ansatte
 • b)    beslag av ulovlige gjenstander
 • c)    pålegg om oppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske golv, fjerne tagging og lignende)
 • d)    pålagt oppmøte på skolen før og etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver
 • e)    bortvisning fra klasse/gruppe for resten av undervisningsøkten, avgrenset til to klokketimer
 • f)     begrenset tilgang eller utestegning fra skolens IKT- ressurser/nettverk for angitt periode og omfang
 • g)    begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på instrukser eller anvisninger som er gitt for slike aktiviteter

12.2 Ved alvorlig eller gjentatte tilfelle av brudd på ordensreglementet kan følgende refsningstiltak benyttes

 • h)    midlertidig eller permanent gruppebytte (klassebytte) etter rektors avgjørelse
 • i)      bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse
 • j)      bortvisning fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter vedtak av rektor
 • k)    bortvisning for resten av skoleåret eller kurset etter vedtak fattet av Østfold fylkeskommune, jf opplæringsloven § 3 – 8 annet ledd og 4A-9
 • l)      tap av retten til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3 -1, jfr. opplæringsloven § 3 – 8 annet ledd og 4A-9

13. Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen v/rektor bør anmelde straffbare forhold til politiet.

14. Saksbehandling ved refsingstiltak

Før det treffes avgjørelse om refsingstiltak, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf. opplæringsloven § 3-7 siste ledd. Refsingstiltak og eventuell begrunnelse (alltid ved enkeltvedtak) skal være skriftlig. Før det treffes vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf. opplæringsloven § 3-8. Ved særskilte refsingstiltak som nevnt i punkt 10.2 skal forvaltningslovens regler om enkeltvedtak følges. For øvrig vises det til vedlegget.

15. Erstatning mv

I tillegg til å bli ilagt refsingstiltak etter ordensreglementet, kan eleven også bli erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler. Dersom en elev skader eller tilgriser skolens eiendom, kan det kreves at eleven retter opp skaden eller vasker, eller at elev og/eller foreldre betaler erstatning etter erstatningsrettens regler.

16. Lokale forhold

Skoleutvalget kan innenfor rammen av lover, forskrifter og dette reglement vedta utfyllende ordensregler spesielt for skolen. Det som skal tas inn her, skal først godkjennes av fylkesdirektør, opplæringsavdelingen.

 

 

Vedlegg:

Nærmere om enkelte refsingstiltak og saksbehandlingsregler. Vedlegget er en del av ordensreglementet

1. Om bortvisning i inntil fem dager, jfr. opplæringsloven § 3 - 8 første ledd

Elever som alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglementet, kan vises bort i inntil fem dager. Vedtaket treffes av rektor etter at han eller hun har rådført seg med lærerne til eleven. Rektor kan bestemme at lærerne ved skolen skal ha myndighet til å treffe vedtak om bortvisning fra egen undervisning for en opplæringsøkt, avgrenset til to klokketimer.

 

Før det blir gjort vedtak om bortvisning skal en vurdere om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jfr opplæringsloven § 3 -8 siste ledd.

2. Om bortvisning for resten av skoleåret etter opplæringsloven § 3 -8 annet ledd

Når en elev vedvarende har vist en framferd som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro på skolen, eller når en elev alvorlig forsømmer pliktene sine, kan eleven vises bort for resten av skoleåret. Myndigheten til å bortvise en elev for resten av skoleåret er delegert til administrasjonsutvalgets forhandlingsutvalg. Før det blir gjort vedtak om bortvisning for resten av skoleåret, skal en vurdere om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jfr opplæringsloven § 3 -8 siste ledd.

3. Om tap av retten til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3 -8 annet ledd

I forbindelse med et vedtak om bortvisning for resten av skoleåret kan fylkeskommunen også vedta at eleven skal miste retten til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3 -1, jfr opplæringsloven § 3 – 8 annet ledd. Myndigheten til å treffe slike vedtak er delegert til administrasjonsutvalgets forhandlingsutvalg. Før det blir gjort vedtak om tap av retten til videregående opplæring skal en vurdere om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jfr opplæringsloven § 3 -8 siste ledd.

4. Erstatningsansvar

I tillegg til å bli ilagt refsingstiltak etter ordensreglementet, kan eleven også bli erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil kr 5 000 for hver enkelt skadevolding, jfr skadeserstatningsloven § 1-2 nr 2.

5. Beslagleggelse av gjenstander

Besittelse av farlige/ulovlige gjenstander kan beslaglegges og håndteres på følgende måte:

ulovlige/farlige gjenstander skal beslaglegges

 

beslaglagte gjenstander kan overleveres til eleven etter skoletid

 

ulovlige gjenstander overleveres politiet

6. Saksbehandling ved refsingstiltak

6.1 Opplæringsloven § 3 – 7 siste ledd

Før det blir tatt avgjørelse om refsing, bl.a. om bortvisning eller tap av retter, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jfr. opplæringsloven § 3 -7 siste ledd. Denne uttaleretten gjelder i forhold til alle typer refsingstiltak, og eleven har rett til å uttale seg direkte til den som skal treffe vedtak om refsing.

6.2 Saksbehandlingen ved refsingstiltak som er enkeltvedtak

Vedtak om bortvisning for en eller flere dager samt vedtak om bortvisning for resten av skoleåret og tap av retten til videregående opplæring er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Også vedtak om å flytte en elev til en annen gruppe (klasse) er enkeltvedtak.

 

I tillegg til saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven (fvl) kap II og III kommer for enkeltvedtak saksbehandlingsreglene i fvl kap IV –VI til anvendelse. Dette innebærer bl.a. at følgende saksbehandlingsregler må følges (opplistingen nedenfor er ikke uttømmende):

7. Fvl § 11 (veiledningsplikt)

Skolen har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sine interesser i bestemte saker på best mulig måte. Skolen som behandler saker med en eller flere private parter skal av eget tiltak vurdere partenes behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens art eller partens forhold gir grunn til det, skal skolen gi veiledning om gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende saksområde. Skolen skal videre gi veiledning om saksbehandlingsregler, særlig om partenes rettigheter og plikter etter forvaltningsloven. Det vises for øvrig til fvl § 11

8. Fvl § 16 (forhåndsvarsling)

Etter fvl § 16 første ledd skal part (eleven og foreldrene, hvis eleven er mindreårig) som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal dette gjelde også den mindreårige selv. I regelen gis forhåndsvarselet skriftlig.

 

Før det blir truffet vedtak om refsing, skal imidlertid som ovenfor nevnt eleven etter opplæringsloven § 3 – 7 siste ledd ha høve til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. I forhold til fvl § 16 første ledd vil han da ”på annen måte” ha uttalt seg i saken. Når det gjelder vergen til mindreårige elever, har de sine rettigheter etter fvl § 16. Hvis vergen ikke på annen måte har uttalt seg i saken, skal de i samsvar med fvl § 16 varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist.

 

Når det gjelder kravet til varselets innhold, vises det til fvl § 16 annet ledd.

 

Det vises for øvrig til fvl § 16

9. Fvl § 17 (skolens utrednings- og informasjonsplikt)

Etter fvl § 17 første ledd skal skolen påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det vises for øvrig til paragrafen.

10. Fvl §18, jfr. fvl19 (partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter)

En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i samsvar med fvl § 18, jfr. 19

11. Enkeltvedtaket

Enkeltvedtaket skal være skriftlig, om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for skolen, jfr fvl § 23.

 

Enkeltvedtaket skal begrunnes, og begrunnelsen skal gis samtidig med at vedtaket treffes, jfr fvl § 24.

 

I begrunnelsen skal det vises til de regler vedtaket bygger på med mindre parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold vedtaket bygger på, og endelig bør man nevne de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av det forvaltningsmessige skjønn. Det vises om dette til fvl § 25.

 

Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, skal sørge for at partene skriftlig underrettes om vedtaket så snart som mulig. Når det gjelder mindreårige elever, skal både vergen (normalt foreldrene) og den mindreårige elev ha skriftlig underretning om vedtaket. Underretningen skal gjengi begrunnelsen for vedtaket samt opplyse om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage, samt retten etter § 18, jfr § 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for parten før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jfr fvl § 42 første ledd. Det vises for øvrig til fvl § 27.

12. Klage

Et enkeltvedtak kan påklages av eleven, jfr fvl § 28. Dersom eleven er mindreårig, har både vergen og den mindreårige elev klagerett. Klagen skal være skriftlig.

 

Klageinstansen er fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune når det gjelder enkeltvedtak om bortvisning og bytte av gruppe (klasse). Enkeltvedtak om tap av retten til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3 -8 annet ledd, kan påklages til Fylkesmannen i Østfold.

 

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket har kommet frem til vedkommende part, jfr fvl § 29. Hvis klagefristen er oversittet, kan klagen bare tas under behandling dersom vilkårene i fvl § 31 (oversitting av klagefristen) foreligger

 

Klagen skal fremsettes for underinstansen, dvs det organ som har truffet enkeltvedtaket. Klagen skal være undertegnet av klageren eller hans fullmektig. Klagen skal videre nevne det vedtak det klages over, og nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over. Klagen bør også nevne de grunner klagen støtter seg til. Inneholder en klage feil eller mangler, setter forvaltningsorganet en kort frist for rettelse og utfylling. Det vises for øvrig til fvl § 32. Klagesaken skal forberedes i samsvar med fvl § 33. Underinstansen skal foreta de

undersøkelser klagen gir grunn til. Underinstansen kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Vedtaket kan således endres til gunst for klager, men ikke til skade. Hvis underinstansen ikke opphever eller endrer sitt vedtak, treffer underinstansen vedtak om at vedtaket opprettholdes og at sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt. Partene skal ha underretning om de vedtak underinstansen treffer etter fvl § 33. Det vises for øvrig til fvl § 33.

 

Klageinstansens kompetanse fremgår av fvl § 34. Klageinstansen har full kompetanse i saken. Den kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Det vises for øvrig til fvl § 34.

13. Utsatt iverksetting av vedtak

Underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jfr fvl § 42. Bestemmelsen forutsetter således at vedtak kan iverksettes straks det er truffet. Eleven og vergen, dersom eleven er mindreårig, kan imidlertid be om at iverksettelsen av vedtaket skal utsettes. Anmodninger om utsetting skal avgjøres snarest mulig.

 

Avslag på anmodning om utsatt iverksetting skal begrunnes, jfr fvl § 42 annet ledd

 

Det vises for øvrig til fvl § 42.

14. Saksbehandlingen ved refsingstiltak som ikke er enkeltvedtak

For slike vedtak gjelder ikke forvaltningsloven kap IV –VI. Imidlertid gjelder forvaltningsloven kap II og III og også som ovenfor nevnt opplæringsloven § 3 – 7 siste ledd. Det er altså ikke klagerett etter forvaltningsloven for refsingstiltak som ikke er enkeltvedtak. Også refsingstiltak som ikke er enkeltvedtak skriftliggjøres.

Sist endret 17.08.2016