Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Orden og atferd

Formål og prinsipper for anmerkninger og vurdering i orden og atferd ved Kirkeparken vgs.

 

Formål:

 • Bidra i sosialiseringsprosessen til eleven.

 • Dokumentasjon og gi informasjon om elevens orden og atferd.

 • Skape et godt psykososialt miljø med god kommunikasjon, felles regler og forutsigbarhet.

Grunnlaget for vurderingen om det skal settes anmerkning er i hvilken grad eleven opptrer i tråd med skolens ordensreglement (§ 3-5 forskrift til opplæringsloven):

Vurdering av orden (§ 3-5 forskrift til opplæringsloven):

 • Elevens arbeidsinnsats.

 • Elevens arbeidsvaner.

 • I hvilken grad eleven er forberedt til undervisningen og har med seg nødvendig utstyr.

 • I hvilken grad eleven er punktlig og følger opp arbeid som skal gjøres.

Vurdering av atferd (§ 3-5 forskrift til opplæringsloven):

 • Hvordan eleven oppfører seg overfor andre. Det innebærer blant annet om eleven viser hensyn og respekt for andre.

Prinsipper

 • Vurdering i orden og atferd, og vurdering om det skal settes anmerkning eller ikke, er basert på skolens ordensreglement, elevens forutsetninger og lærerens skjønn.

 • I vurderingen skal det tas hensyn til de forutsetninger eleven har. Derfor er det viktig for læreren å gjøre seg kjent med elevens forutsetninger.

 • Gode relasjoner og tillit mellom elever og lærere er grunnleggende for å skape et godt psykososialt læringsmiljø.

 • Anmerkninger skal støtte elevenes utvikling, og ikke primært benyttes som sanksjoner.

 • Som i all underveisvurdering er god kommunikasjon viktig. Særlig etter som elevens forutsetninger skal telle med i vurderingen. Lærerens oppgave er å veilede eleven i sosialiseringsprosessen. Det er viktig å avklare hvilke forventninger læreren/skolen har til eleven.

 • Anmerkninger er å anse som opplysninger knyttet til personlige forhold, og dermed omfattet av taushetsplikten (§ 13 Forvaltningsloven).

 • Dersom elever har stort fravær, dårlig orden eller behandler andre på uakseptable måter er det behov for sammensatte og individuelt tilpassede tiltak.

 • Eleven og foresatte skal varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter kan få Ng eller Lg i orden eller atferd. Varselet skal gis så tidlig at eleven har mulighet til å forbedre karakteren i orden eller atferd (§ 3-7 forskrift til opplæringsloven).

Flest mulig elever skal fullføre og bestå med best mulig resultat.

 

Publisert: 05.12.2016      Sist endret: 19.05.2017